Occupational Health And Safety | Tableau Exchange

Occupational Health And Safety

โดย Tableau

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

 • ประเมินและเสริมสร้างสุขภาพพนักงานในสถานที่ทำงาน
 • ระบุอันตรายด้านความปลอดภัย ความเสี่ยง และขอบเขตของปัญหา
 • ลดและป้องกันการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ
 • บรรลุผลการปลอดอันตรายและเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

 • สถานที่ทำงานมีความปลอดภัยแค่ไหน
 • ความถี่และความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเป็นอย่างไร
 • การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของวันหรือไม่
 • ไซต์งานและสายธุรกิจใดที่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มขึ้นสูงสุด
 • สาเหตุหลักของการบาดเจ็บคืออะไร
 • เราควรให้ความสำคัญกับกฎความปลอดภัยข้อใดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
 • การบาดเจ็บใดที่พบบ่อยที่สุดตามไซต์งานและสายงานธุรกิจ

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

การบาดเจ็บ

 • การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน: รวมถึงการบาดเจ็บจากการทำงานทั้งหมดที่ทำให้พนักงานต้องหยุดงานหรือทำให้เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร
 • จำนวนการบาดเจ็บ: จำนวนการบาดเจ็บทั้งหมด
 • อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR): ความถี่ที่เกิดอุบัติเหตุในระหว่างวันทำงานทุกๆ ล้านชั่วโมงการทำงาน
 • อัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTISR): จำนวนวันที่หยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน LTISR จะกำหนดระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยของพนักงาน
 • จำนวนชั่วโมงที่สูญเสียทั้งหมด: จำนวนชั่วโมงที่ขาดงานเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากการทำงาน

เหตุการณ์และเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

 • จำนวนเหตุการณ์: จำนวนเหตุการณ์ที่รายงานทั้งหมด
 • จุดที่เป็นอันตราย: ความเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายขึ้น (ทางร่างกายหรือจิตใจ) ซึ่งเมื่อปล่อยไว้โดยไม่มีการควบคุม อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้
 • เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุที่มีการรายงาน: เหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บของมนุษย์ ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรืออุปกรณ์ หรือการหยุดชะงักของการทำงานตามปกติ แต่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ปลอดอันตราย

 • % ของวันที่ปลอดเหตุการณ์อันตราย: อัตราส่วนของวันที่ปลอดอุบัติเหตุต่อจำนวนวันในช่วงเวลาที่เลือก
 • วันที่ไม่มีอุบัติเหตุ: จำนวนวันที่ไม่มีการบาดเจ็บในที่ทำงาน
 • จำนวนวันตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งล่าสุด: จำนวนวันระหว่างวันที่เกิดเหตุการณ์ครั้งล่าสุดถึงวันนี้

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

แดชบอร์ดแบบด่วน Tableau นี้ใช้ชุดข้อมูลสองชุด ได้แก่ “เหตุการณ์ที่รายงาน” และ “แผนที่ร่างกาย” คุณเพียงต้องระบุ “เหตุการณ์ที่รายงาน” เนื่องจาก “แผนที่ร่างกาย” เป็นส่วนหนึ่งของ TWBX คุณต้องใช้ชื่อ “ส่วนของร่างกาย” เดียวกันในชุดข้อมูลทั้งสองเพื่อทำการรวม

เหตุการณ์ที่รายงาน (จำเป็น):

 • จำนวนเหตุการณ์ (สตริง) : ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของเหตุการณ์
 • วันที่และเวลาที่เกิดเหตุ (วันที่) : วันที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์
 • การผิดกฎ (สตริง) : กฎความปลอดภัยที่ไม่ได้รับการปฏิบัติตามในขณะเกิดเหตุการณ์
 • สายธุรกิจ (สตริง): สายธุรกิจหรือประเภทกิจกรรม
 • ประเภทความเสียหาย (สตริง) : ประเภทความเสียหายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น: ความเสียหายทางทรัพย์สิน, การเจ็บป่วย, ...
 • รายการที่เสียหาย (สตริง) : สำหรับการบาดเจ็บ ให้ระบุชื่อส่วนของร่างกายหรือรายการที่เสียหาย
 • ประเภทของเหตุการณ์ (สตริง): ประเภทของเหตุการณ์ ค่าที่คาดหวัง: “การสังเกตการทำงาน”, “อุบัติเหตุของยานพาหนะ”, “เหตุการณ์ความเสียหายต่อทรัพย์สิน”, “เหตุการณ์ที่เกือบจะเป็นอุบัติเหตุ”, “การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย”, “เหตุการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม”
 • สาเหตุของเหตุการณ์ (สตริง) : สาเหตุหลักของเหตุการณ์
 • ความรุนแรงของเหตุการณ์ (สตริง) : อธิบายความรุนแรงของเหตุการณ์: สาหัส, รุนแรง, รุนแรงเล็กน้อย
 • รายงานโดย (สตริง) -ไม่บังคับ-: ชื่อบุคคลที่รายงานเหตุการณ์
 • บุคคลที่ได้รับผลกระทบ (สตริง) -ไม่บังคับ-: บุคคลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ (ถ้ามี)
 • ประเภทผู้ปฏิบัติงาน (สตริง) : พนักงานภายในหรือผู้มาติดต่อ
 • ไซต์งาน (สตริง) : ชื่อไซต์งานที่เกิดเหตุการณ์
 • เมือง (สตริง, บทบาท:เมือง) : เมืองที่เกิดเหตุการณ์
 • รัฐ (สตริง, บทบาท:รัฐ): รัฐที่เกิดเหตุการณ์
 • ประเทศ (สตริง, บทบาท:ประเทศ): ประเทศที่เกิดเหตุการณ์
 • ชั่วโมงที่ขาดงาน (ตัวเลข) : จำนวนชั่วโมงที่ขาดงานเนื่องจากการบาดเจ็บจากการทำงาน

แผนที่ร่างกาย (รวมอยู่ในไฟล์ Tableau TWBX)

 • ID ส่วนของร่างกาย (ตัวเลข) : ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของรูปร่างใน “ส่วนของร่างกาย”
 • ส่วนของร่างกาย (สตริง) : ชื่อส่วนของร่างกาย ชื่อเหล่านี้ควรตรงกับค่าในคอลัมน์ “รายการที่เสียหาย”..