Production Scraps | Tableau Exchange

Production Scraps

โดย Tableau

คำอธิบาย

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้ช่วยให้คุณ ลดผลกระทบของเศษวัสดุในสายการผลิตของคุณ โดยแสดงเศษวัสดุในการผลิตใน 2 มุมมอง ได้แก่

 • มุมมองฝ่ายบริหาร: ใครควรดำเนินการแก้ไข
  • ตามโรงงาน
  • ตามศูนย์งาน
 • มุมมองในการดำเนินงาน: เราต้องมุ่งเน้นที่จุดใดเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ให้สูงสุด
  • ตามสาเหตุที่ก่อให้เกิดเศษวัสดุ
  • ตามหมวดหมู่วัสดุ
  • ตามวัสดุ

ลดต้นทุนการผลิตโดยรวมและเพิ่มผลผลิต:

 • ระบุตัวผู้กระทำผิดมากที่สุด
 • *ระบุเศษวัสดุที่เกิดขึ้นใหม่สูงสุด
 • ระบุต้นเหตุที่ทำให้เกิดเศษวัสดุ
 • ประเมินผลกระทบจากการดำเนินการที่ผ่านมา

วิดีโอการสาธิต

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

 • เราได้รับผลกระทบจากเศษวัสดุอย่างไร
 • สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเศษวัสดุมีอะไรบ้าง
 • ใครคือผู้ที่ทำให้เกิดเศษวัสดุมากที่สุด
 • วัสดุใดบ้างที่ทำให้เกิดเศษวัสดุ
 • เศษวัสดุจะเปลี่ยนแปลงไปตามสาเหตุที่ก่อให้เกิดเศษวัสดุอย่างไร

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

การผลิต

 • ต้นทุนการผลิตทั้งหมด: มูลค่าของวัสดุที่ถูกทิ้ง [ไม่รวมวัสดุที่ถูกทิ้ง] (แสดงเป็นสกุลเงิน)
 • ต้นทุนการแปรรูปทั้งหมด: มูลค่าของการแปรรูปวัสดุ [ทิ้งหรือผลิต] (แสดงเป็นสกุลเงิน)

การทิ้ง

 • ต้นทุนการทิ้งทั้งหมด: มูลค่าของวัสดุที่ทิ้ง (แสดงเป็นสกุลเงิน)
 • อัตราการทิ้ง: ส่วนแบ่งของมูลค่าวัสดุที่ทิ้งต่อวัสดุแปรรูปทั้งหมด (แสดงเป็น %)

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

 • วันที่ (วันที่): วันที่
 • โรงงาน (สตริง): ชื่อโรงงาน
 • ศูนย์การทำงาน (สตริง): ชื่อศูนย์การทำงาน
 • หมวดหมู่วัสดุ (สตริง): หมวดวัสดุ, ประเภทวัสดุ...
 • วัสดุ (สตริง): วัสดุ, สินค้า...
 • เหตุผลในการทิ้ง (สตริง): เหตุผลในการทิ้ง, ประเภทข้อบกพร่อง....
 • *ต้นทุนในการทิ้ง (ตัวเลข): มูลค่าของวัสดุที่ทิ้ง
 • ต้นทุนการผลิต (ตัวเลข): มูลค่าของวัสดุที่ผลิต (ไม่รวมวัสดุที่ทิ้ง)

ฟีเจอร์

รองรับการแมปข้อมูล

แหล่งข้อมูล