ส่วนขยายการแสดงเป็นภาพ | Tableau Exchange

ส่วนขยายการแสดงเป็นภาพ

ใช้การแสดงเป็นภาพที่กำหนดเองในเวิร์กชีตของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติม

ฟีเจอร์

ส่วนขยายการแสดงเป็นภาพ ทั้งหมด

Sankey

โดย Tableau

มีการนำแผนภาพ Sankey มาใช้เพื่อแสดงโฟลว์ของข้อมูลระหว่างหลายหมวดหมู่

SuperTables Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

Let users analyze and discover the data to support your visuals in stunning interactive tables.

Tree Diagram

โดย LaDataViz

Transform your data into beautiful and insightful radial, horizontal, or vertical Tree Diagrams.

Streamgraph

โดย LaDataViz

Transform your data into beautiful and insightful Streamgraphs.

Sunburst

โดย Actinvision

The Sunburst Diagram is used to visualize hierarchical data using concentric circles.

Table

โดย Actinvision

A simple performance friendly table display for your data.

Radar

โดย Actinvision

A highly customizable Radar Chart

Funnel

โดย Actinvision

A simple yet customizable funnel chart

PowerKPIs Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

Integrate strategic insights into your Tableau dashboards with PowerKPIs

PictureThis Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

The Picture This extension helps you create dynamic image tables/cards based on your data.

ProcessMining Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

Visualize and analyze your processes based on log file extractions

DrillDownTree Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

Visualize and aggregate data across multiple dimensions - drill down in any order.

Bump Chart

โดย LaDataViz

Transform your data into a beautiful and insightful Bump Chart.

Voronoi Treemap

โดย LaDataViz

Transform your data into beautiful and insightful Voronoi Treemaps.

Chord Diagram

โดย LaDataViz

Transform your data into beautiful and insightful Chord Diagrams.

Radar

โดย LaDataViz

Transform your data into beautiful and insightful Radar Chart.

Gauge

โดย LaDataViz

Transform your data into a beautiful and insightful Gauge.

Waterfall & KPI Tree: What's driving my variations?

โดย DataMa

Discover the WHY behind your KPIs variation with Datama for Tableau

Beeswarm

โดย LaDataViz

Transform your data into beautiful and insightful Beeswarm.

Sankey Diagram Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

Highly customizable Sankey Diagram to visualize flow of a measure across multiple dimensions.

Circular Sankey Diagram Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

Visualize the flow of a measure over multiple dimensions with internal loops.

Recursive Sankey Diagram Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

Visualizes the flow of a particular set of data from its origin to its destination.

Sunburst Diagram Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

Shows hierarchy through a series of rings, that are sliced for each category node.

Chord Diagram Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

Illustrate the relationships and connections between entities in a network or system.

Waterfall Chart Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

Helps in understanding the cumulative effect of sequentially introduced positive or negative values.

Network Diagram Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

A highly customizable Network Diagram that allows users to understand relationships in data.

Radar Chart Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

A graphical method of displaying multivariate data in the form of a two-dimensional chart

Zoomable Sunburst Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

A hierarchical visualization that represents data in a radial layout

Venn Diagram Free

โดย Infotopics | Apps for Tableau

A graphical representation used to illustrate the relationships between sets of data.

Network

โดย LaDataViz

Transform your data into a beautiful and insightful Network diagram.

Radial Sankey

โดย LaDataViz

Transform your data into beautiful and insightful Radial Sankey.

Radial Chart

โดย Actinvision

The Radial Chart simply refers to bar charts displayed on polar coordinate planes.